אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מעבר בין קופות חולים

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע כי כל תושב במדינה חייב להיות מבוטח באחת מארבע קופות החולים ולקבל בה את כל השירותים הרפואיים שניתנים בהתאם לסל הבריאות, בלי כל קשר לגילו ולמצבו הרפואי. החוק קבע עוד כי כל התושבים זכאים לבחור את קופת החולים המסוימת אליה הם רוצים להשתייך ובעקבות זאת הקופות מחויבות לתת להם את כל השירותים הרפואיים שבסל. קופות החולים אינן יכולות להתנות תנאים כשהן מקבלות אליהן מבוטחים חדשים.

הזכאות למעבר בין הקופות

כל תושב בישראל זכאי לעבור בין קופות החולים, פעם אחת או יותר, ואין להגביל את רצונו בכך. התנאי היחיד למעבר בין קופות החולים הוא צבירת ותק של שישה חודשים לפחות באותה קופה שממנה הוא מעוניין לעבור. קופת החולים החדשה מחויבת לקבלו מבלי להציב תנאי קבלה על פי מצב רפואי וגיל. כאשר המבוטח הגיע לקופת החולים אליה רצה לעבור, הוא זכאי לקבל את כלל השירותים הרפואיים שבסל, החל מהיום הראשון להצטרפותו אליה.

תקופות המתנה לקבלת שירותים, התניית תנאים והצבת מגבלות כשם שנהוג היה בעבר, כיום כבר אסורים על פי החוק. בזמן המעבר קופת החולים הישנה מחויבת להעביר את כל המידע הרפואי של המבוטח לקופה החדשה, כנגד דרישת הרופאים בה. חשוב לציין כי תיקים רפואיים הם רכושן של קופות החולים ולכן הן לא חייבות להעבירם לקופות אחרות. יתרה מזו, הן יכולות לדרוש תמורה בעד צילום המידע.

כיצד נעשה ההליך?

הליך המעבר בין הקופות נעשה ארבע פעמים בכל שנה: באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי ובאחד באוקטובר. מבוטחים זכאים להגיש בקשת מעבר בין הקופות במשך כל השנה, אך המעברים יהיו רק בתקופת המצוינות.

  • הגשת בקשת מעבר בין 16.9 ל-15.11 – המעבר יהיה בתוקף באחד בינואר.
  • הגשת בקשת מעבר בין 16.11 ל-15.1 – המעבר יהיה בתוקף באחד במרץ.
  • הגשת בקשת מעבר בין 16.1 ל-15.3 – המעבר יהיה בתוקף באחד במאי.
  • הגשת בקשת מעבר בין 16.3 ל-15.5 – המעבר יהיה בתוקף באחד ביולי.
  • הגשת בקשת מעבר בין 16.5 ל-15.7 – המעבר יהיה בתוקף באחד בספטמבר.
  • הגשת בקשת מעבר בין 16.7 ל- 15.9 – המעבר יהיה בתוקף באחד בנובמבר.

מעברים בין קופות החולים נעשים דרך סניפי הדואר באמצעות הגשת טופס הודעת מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת. המעבר כרוך בתשלום אותו משלם המבוטח באחד מסניפי הדואר.

מעבר בין הקופות וביטוח משלים

כאשר המעבר לקופת החולים החדשה נכנס לתוקפו, המבוטח זכאי לקבל את השירותים הרפואיים מן הקופה החדשה, מבלי שזו תתנה ותגביל את הדברים. המעברים בין הקופות לא פוגעים בזכותם של המבוטחים בקבלת השירותים שבסל הבריאות. למרות הדברים האמורים, הרישום לתכניות ביטוחים משלימים בקופות החולים החדשות יכול להיות מותנה בתקופת אכשרה (המתנה), לפי מה שקבוע בפוליסות הביטוח השונות. קופת החולים החדשה אליה עבר המבוטח לא מתחשבת בתקופה שבה הוא היה מבוטח בביטוח משלים בקופה ממנה יצא. חשוב לדעת כי לא כל השירותים הרפואיים שניתנים במסגרת הביטוחים המשלימים כרוכים בתקופת אכשרה וכדאי לבדוק את הנושא.

ביטולי מעברים

אם מבוטח מעוניין לבטל את המעבר שביצע לקופה אחרת, הוא יוכל לעשות כן עד להודעה על החלפת הקופות. אם מבוטח נרשם לקופת חולים חדשה וביטל את הבקשה למעבר הוא יוחזר באופן אוטומטי לקופה הקודמת. אם מבוטח לא הודיע בזמן המיועד על רצונו לחזור בו מההחלטה לעבור, הוא יעבור לקופה החדשה ויוכל להגיש בקשה חוזרת רק כעבור שנה של חברות בה.